سیستم ایمنی هوشمند LMI یا Load Moment Indicator

LMI یک سیستم ایمنی هوشمند کامپیوتری است جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و حوادث ناشی از خطاهای عمدی یا سهوی اپراتوری مرتبط با باربرداری انواع جرثقیل ها.
ایسترو ماشین،قابلیت ارایه سیستم LMI برای انواع جرثقیل ها شامل تاورکرین ها،جرثقیل موبایل،جرثقیل بوم خشک،جرثقیل اسکله ای،جرثقیل دریایی و... را با بهترین کیفیت دارد.

سیستم LMI تاورکرین

سیستم LMI جرثقیل های دریایی

سیستم LMI جرثقیل موبایل

سیستم LMI جرثقیل اسکله ای

سیستم LMI جرثقیل چرخ زنجیری

سیستم LMI سایر جرثقیل ها

بازگشت به بالا