لیمیت سوئیچ دوار

از لیمیت سوئیچ های دوار، برای شمارش تعداد دور،زاویه گردش و کنترل دامنه حرکت وینچ های صنعتی استفاده می شود. از آن جمله می توان به انواع وینچ تاورکرین ، وینچ جرثقیل دروازه ای و سقفی، سیستم های بالابر، راه آهن، معادن و ... اشاره نمود.

اجزای لیمیت سوئیچ های دوار

لیمیت سوئیچ های دوار، کنترلگرهای الکترومکانیکی هستند شامل یک شفت ورودی، دنده کاهنده، فرستنده سیگنال و حد یا میکروسوییچ .شفت ورودی می تواند در دو وضعیت بغل و جلو قرار گیرد.

ساختار لیمیت سوئیچ های دوار

لیمیت سوئیچ های دوار ایسترو ماشین ، در دو مدل بدون پتاسیومتر و با پتاسیومتر قابل ارایه هستند.با نصب پتاسیومتر بر روی آنها،تعداد دور،زاویه گردش و کنترل دامنه حرکت وینچ های قابل قرائت است.

لیمیت سوئیچ دوار
لیمیت سوئیچ دوار(تاورکرین)
لیمیت سوئیچ تاورکرین

کاربرد لیمیت سوئیچ دوار در جرثقیل برجی (تاورکرین)

در تاورکرین ها از لیمیت سوییچ دوار برای کنترل محدوده مجاز ارتفاع قلاب از سطح زمین، کنترل محدوده مجاز حرکت شاریوت روی فلش دستگاه و کنترل محدوده مجاز میزان زاویه گردش دستگاه حول محور عمودی و همچنین کاهش هوشمند سرعت مکانیزم های مذکور در ابتدا و انتهای دامنه حرکتی آنها و ایجاد دامنه حرکتی ایمن در راهبری دستگاه،استفاده می شود.

لیمیت سوییچ جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای

کاربرد لیمیت سوئیچ دوار در جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای

در جرثقیل های سقفی و جرثقیل دروازه ای از لیمیت سوییچ دوار برای کنترل محدوده مجاز ارتفاع قلاب از سطح زمین ، جلوگبری از برخورد قلاب به جرثقیل و همچنین کاهش هوشمند سرعت وینچ بالابر دستگاه در نقاط حداکثر و حداقل ارتفاع قلاب از سطح زمین و ایجاد دامنه حرکتی ایمن در راهبری دستگاه،استفاده می شود.

TOP