نمایشگر جرثقیل

در حین عملیات باربرداری جرثقیل ها ، برخی از پارامترهای حیاتی و عملیاتی ، در نمایشگر Load Moment Indicator) LMI) جرثقیل (نمایشگر کامپیوتر جرثقیل) نمایش داده می شود.نمایش این پارامترها در دستگاه های مختلف بنابر نظر سازندگان آنها متفاوت است.

پارامترهای حیاتی و عملیاتی عبارتند از :

o وزن واقعی بار
o وزن مجاز بار
o طول دکل دستگاه
o زاویه دکل دستگاه
o زاویه Jib دستگاه
o شعاع گردش بار

طیف وسیعی از انواع مانیتور و نمایشگر کامپیوتر جرثقیل های کاتو ( KATO ACS ) و جرثقیل های تادانو ( TADANO AML ) ، توسط ایسترو ماشین قابل ارائه است.

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل کاتو

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل کاتو

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل تادانو

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل تادانو

بالا

This function has been disabled for ایسترو ماشین.