نمایشگر جرثقیل

در حین عملیات باربرداری جرثقیل ها ، برخی از پارامترهای حیاتی و عملیاتی ، در نمایشگر Load Moment Indicator) LMI) جرثقیل (نمایشگر کامپیوتر جرثقیل) نمایش داده می شود.نمایش این پارامترها در دستگاه های مختلف بنابر نظر سازندگان آنها متفاوت است.

پارامترهای حیاتی و عملیاتی عبارتند از :

o وزن واقعی بار
o وزن مجاز بار
o طول دکل دستگاه
o زاویه دکل دستگاه
o زاویه Jib دستگاه
o شعاع گردش بار

طیف وسیعی از انواع مانیتور و نمایشگر کامپیوتر جرثقیل های کاتو ( KATO ACS ) و جرثقیل های تادانو ( TADANO AML ) ، توسط ایسترو ماشین قابل ارائه است.

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل کاتو

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل کاتو

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل تادانو

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل تادانو

بالا