سیستم ایمنی هوشمند LMI یا Load Moment Indicator

LMI یک سیستم ایمنی هوشمند کامپیوتری است جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و حوادث ناشی از خطاهای عمدی یا سهوی اپراتوری مرتبط با باربرداری انواع جرثقیل ها.
ایسترو ماشین،قابلیت ارایه سیستم LMI برای انواع جرثقیل ها شامل تاورکرین ها،جرثقیل موبایل،جرثقیل بوم خشک،جرثقیل اسکله ای،جرثقیل دریایی و… را با بهترین کیفیت دارد.

سیستم ایمنی LMI تاورکرین

سیستم ایمنی LMI تاورکرین

سیستم ایمنی lmi جرثقیل موبایل

سیستم ایمنی LMI جرثقیل موبایل

crawler crane load moment indicator

سیستم ایمنی LMI جرثقیل چرخ زنجیری

offshore crane load moment indicator

سیستم ایمنی LMI جرثقیل های دریایی

portal crane load moment indicator

سیستم ایمنی LMI جرثقیل اسکله ای

سیستم ایمنی lmi جرثقیل

سیستم ایمنی LMI سایر جرثقیل ها