سنسور طول/ زاویه سنج جرثقیل

کاربرد سنسور طول/زاویه سنج در جرثقیل ها

_

اندازه گیری طول دکل و زاویه آن نسبت به افق در حین عملیات باربرداری جرثقیل ها ، از پارامترهای بسیار مهم است.زیرا ظرفیت باربرداری جرثقیل نسبت به موقعیت های طول و زاویه دکل آن و بر اساس منحنی های باربرداری سازنده دستگاه، متفاوت است.به همین منظور سنسور زاویه/طول سنج روی دکل جرثقیل نصب می گردد.این سنسورها طول دکل و زاویه آنرا نسبت به افق اندازه گیری می کند و توسط آن می توان زاویه دکل،طول دکل و ارتفاع آنرا کنترل نمود.

در جرثقیل های کاتو ، برای اندازه گیری طول و زاویه دکل جرثقیل ، از یک سیم جمع کن (Cord reel) و یک سنسور طول/زاویه استفاده می شود که بصورت مجزا روی دکل جرثقیل نصب می شوند.

kato crane cord reel- cable reel
kato crane cord reel- cable reel

سیم جمع کن ( کابل جمع کن ) جرثقیل کاتو

_

o قابل نصب بر روی تمامی مدل های جرثقیل کاتو از 7 تن تا 160 تن
o طول سیم : از 15 متر تا 50 متر

kato crane angle length sensor
kato crane angle length sensor

سنسور طول و زاویه جرثقیل کاتو

_

o قابل نصب بر روی تمامی مدل های جرثقیل کاتو از 7 تن تا 160 تن

در جرثقیل های تادانو ، برای اندازه گیری طول و زاویه دکل جرثقیل ، از یک سیم جمع کن که سنسور های طول و زاویه نیز داخل آن تعبیه شده استفاده می شود. در برخی مدل های جرثقیل تادانو ، سنسور زاویه جداگانه بر روی دکل دستگاه نصب می شود و فقط سنسور طول داخل سیم جمع کن تعبیه شده است.

 

tadano crane angle/length sensor
tadano crane angle/length sensor

سیم جمع کن ( کابل جمع کن ) جرثقیل تادانو

_

o داری سنسور طول و زاویه
o قابل نصب بر روی تمامی مدل های جرثقیل کاتو از 7 تن تا 160 تن
o طول سیم : از 15 متر تا 50 متر

سنسور طول و زاویه سنج جرثقیل تادانو
سنسور طول و زاویه سنج جرثقیل تادانو

سنسور طول و زاویه جرثقیل تادانو

_