محدود کننده های وزن
Overload Limiter System

 

 

در جرثقیل های سقفی و دروازه ای،یکی از عوامل ایمنی با اهمیت کنترل وزن مجاز بار است.محدود کننده های سری WTZ بصورت هوشمند با کمک لودسل ها،تنا‍ژ بار را کنترل کرده و در صورت گذر از محدوده مجاز باربرداری،چراغ چشمک زن و آژیر آنها فعال می گردد و فرمان قطع به مدار فرمان دستگاه ارسال می نمایند.همچنین میزان تناژ واقعی بار درصد نسبی به تناژ واقعی را در نمایشگر نمایش می دهد.
سیستم ایمنی محدود کننده وزن جرثقیل سقفی و دروازه ای
Safety
سیستم ایمنی محدود کننده وزن جرثقیل سقفی و دروازه ای
Safety

سیستم ایمنی محدود کننده وزن WTZ-A100

 

_

کاربری : جرثقیل تک قلاب

مدل ها

 

سیستم ایمنی محدود کننده وزن WTZ-A200

_

کاربری : جرثقیل با دو قلاب

سیستم ایمنی محدود کننده وزن WTZ-A300

_

کاربری : جرثقیل با ۲ تا ۸ قلاب