سیستم ایمنی LMI جرثقیل چرخ زنجیری

 

سیستم LMI جرثقیل چرخ زنجیری یک سیستم ایمنی هوشمند کامپیوتری است که در حین عملیات بار برداری جرثقیل، بصورت هوشمند پارامترهای حیاتی و عملیاتی را کنترل کرده و مانع از خطرات احتمالی و حوادث ناشی از خطاهای عمدی یا سهوی اپراتوری می گردد.

 

 

سیستم ایمنی LMI جرثقیل چرخ زنجیری متشکل است از :

• سنسور(A2B(Anti Two Block ( کنترل فاصله قلاب از سر دکل)
• سنسور سنجش وزن مدل SHL ( کنترل وزن بار )
• سنسور سنجش وزن مدل BL ( کنترل نیروی وینچ دکل )
• سنسور زاویه سنج ( کنترل زاویه دکل دستگاه )
• جعبه کنترل اطلاعات ( ذخیره و پردازش اطلاعات )
• نمایشگر ( نمایش تمامی پارامترهای عملیاتی دستگاه در حین کار)

قابلیت های سیستم LMI

• کنترل شعاع گردش بار
• کنترل زاویه دکل دستگاه
• کنترل ارتفاع دکل دستگاه
• کنترل سرعت باد
• تعریف منحنی های باربرداری دستگاه بر اساس شرایط کاری
• کنترل وزن و گشتاور مجاز بار بر اساس منحنی های باربرداری
• مجهز به چراغ هشدار وضعیت و آژیر در وضعیت غیر مجاز باربرداری
• ارسال فرمان به مدار فرمان دستگاه در وضعیت غیر مجاز باربرداری

crawler crane load moment indicator
LMI
کامپیوتر جرثقیل بوم خشک
LMI

آنچه بصورت لحظه ای در نمایشگر LMI نمایش داده می شود :

 

• وزن واقعی و وزن مجاز بار وینچ اصلی
• گشتاور واقعی و گشتاور مجاز بار وینچ اصلی
• وزن واقعی و وزن مجاز بار وینچ کمکی
• گشتاور واقعی و گشتاور مجاز بار وینچ کمکی
• زاویه دکل دستگاه
• نوع منحنی باربرداری
• شعاع گردش بار
• سرعت باد