سیستم LMI تاورکرین

 

سیستم LMI تاورکرین یک سیستم ایمنی هوشمند کامپیوتری است که در حین عملیات بار برداری تاورکرین، بصورت هوشمند پارامترهای حیاتی و عملیاتی را کنترل کرده و مانع از خطرات احتمالی و حوادث ناشی از خطاهای عمدی یا سهوی اپراتوری می گردد.

سیستم LMI تاورکرین متشکل است از :

• سنسور ارتفاع قلاب (کنترل ارتفاع قلاب از سطح زمین)
• سنسور زاویه گردش حول محور عمودی (کنترل زاویه گردش دستگاه)
• سنسور موقعیت شاریوت (کنترل حرکت شاریوت روی فلش دستگاه)
• سنسور سنجش وزن (کنترل وزن بار)
• سنسور سرعت باد (کنترل سرعت باد)
• کامپیوتر و نمایشگر(نمایش پارامترهای عملیاتی درحین کار)

قابلیت های سیستم LMI

• کنترل محدوده مجاز ارتفاع قلاب
• کنترل محدوده مجاز میزان زاویه گردش دستگاه
• کنترل محدوده مجاز حرکت شاریوت روی فلش دستگاه
• تعریف منحنی های باربرداری دستگاه بر اساس شرایط کاری
• کنترل وزن و گشتاور مجاز بار بر اساس منحنی های باربرداری
• مجهز به چراغ هشدار وضعیت و آژیر در وضعیت غیر مجاز باربرداری
• ارسال فرمان به مدار فرمان دستگاه در وضعیت غیر مجاز باربرداری

سیستم ایمنی LMI تاورکرین
LMI

آنچه بصورت لحظه ای در نمایشگر LMI نمایش داده می شود : LMI

• وزن واقعی بار ، وزن مجاز بار
• گشتاور واقعی بار ، گشتاور مجاز بار
• موقعیت شاریوت روی فلش دستگاه
• ارتفاع قلاب از سطح زمین
• میزان زاویه گردش دستگاه
• سرعت باد

سیستم ایمنی LMI تاورکرین
LMI

سیستم ایمنی هوشمند LMI تاورکرین

سیستم LMI تاورکرین چگونه کار می کند؟ LMI

قبل از راه اندازی LMI ، منحنی های مختلف باربرداری تاورکرین در حافظه کامپیوتر LMI تعریف می شود. پس از راه اندازی و انجام کالیبراسیون،اطلاعات لحظه ای بار، توسط سنسورهای موقعیت شاریوت و سنسور وزن به کامپیوتر منتقل شده آنگاه با منحنی های باربرداری سنجیده می شود.چنانچه گشتاور بار در محدوده خطر باربرداری باشد،کامپیوتر با اعلام چراغ هشدار و صدای آژیر،اپراتور را از وضعیت نامناسب باربرداری مطلع می نماید و در صورت ادامه کار اپراتور و عبور گشتاور از محدوده مجاز باربرداری،کامپیوتر از طریق سیگنال خروجی، فرمان قطع به مدار کنترل تاورکرین ارسال می نماید. دیگر پارامترهای لحظه ای موقعیت شاریوت ،ارتفاع قلاب از سطح زمین، زاویه گردش دستگاه حول محور عمودی و سرعت باد با دامنه تعریف شده مجاز سنجیده شده و در صورت عبور از محدوده مجاز، با اعلام چراغ هشدار و صدای آژیر و در نهایت ارسال فرمان قطع به مدار کنترل تاورکرین، مانع از اشتباه عمدی و سهوی اپراتور می گردد.