سیستم ایمنی LMI جرثقیل های دریایی

سیستم LMI جرثقیل دریایی،یک سیستم ایمنی هوشمند کامپیوتری است که در حین عملیات بار برداری جرثقیل دریایی، بصورت هوشمند پارامترهای حیاتی و عملیاتی را کنترل کرده و مانع از خطرات احتمالی و حوادث ناشی از خطاهای عمدی یا سهوی اپراتوری می گردد.
offshore crane load moment indicator
LMI

سیستم LMI جرثقیل دریایی متشکل است از :

• سنسور سنجش وزن مدل BL
• سنسور سنجش وزن مدل ZX
• سنسور زاویه سنج
• بادسنج
• جعبه کنترل اطلاعات
• نمایشگر

 

offshore crane load moment indicator
LMI