نمایشگر جرثقیل

 

در حین عملیات باربرداری جرثقیل ها ، برخی از پارامترهای حیاتی و عملیاتی ، در نمایشگر Load Moment Indicator) LMI) جرثقیل (نمایشگر کامپیوتر جرثقیل) نمایش داده می شود.نمایش این پارامترها در دستگاه های مختلف بنابر نظر سازندگان آنها متفاوت است.

پارامترهای حیاتی و عملیاتی عبارتند از :

  •  وزن واقعی بار
  •  وزن مجاز بار
  •  طول دکل دستگاه
  •  زاویه دکل دستگاه
  •  زاویه Jib دستگاه
  •  شعاع گردش بار
طیف وسیعی از انواع مانیتور و نمایشگر کامپیوتر جرثقیل های کاتو ( KATO ACS ) و جرثقیل های تادانو ( TADANO AML ) ، توسط ایسترو ماشین قابل ارائه است.

 

 

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل کاتو

_

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل کاتو

_

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل کاتو

_

نمایشگر کامپیوتر جرثقیل کاتو

_