سیستم ایمنی هوشمند LMI جرثقیل موبایل

LMI جرثقیل موبایل،یک سیستم ایمنی هوشمند کامپیوتری است که در حین عملیات بار برداری جرثقیل موبایل، بصورت هوشمند پارامترهای حیاتی و عملیاتی را کنترل کرده و مانع از خطرات احتمالی و حوادث ناشی از خطاهای عمدی یا سهوی اپراتوری می گردد.

 

سیستم LMI جرثقیل موبایل متشکل است از :

• سنسور A2B-Anti two block ( کنترل فاصله قلاب از سر دکل)
• سنسور سنجش وزن ( کنترل وزن بار )
• سنسور طول و زاویه سنج ( کنترل زاویه و طول دکل دستگاه )
• جعبه کنترل اطلاعات ( ذخیره و پردازش اطلاعات )
• نمایشگر( نمایش تمامی پارامترهای عملیاتی دستگاه در حین کار)

قابلیت های سیستم LMI

• کنترل شعاع گردش بار
• کنترل طول دکل دستگاه
• کنترل زاویه دکل دستگاه
• کنترل سرعت باد
• تعریف منحنی های باربرداری دستگاه بر اساس شرایط کاری
• کنترل وزن و گشتاور مجاز بار بر اساس منحنی های باربرداری
• مجهز به چراغ هشدار وضعیت و آژیر در وضعیت غیر مجاز باربرداری
• ارسال فرمان به مدار فرمان دستگاه در وضعیت غیر مجاز باربرداری

سیستم ایمنی lmi جرثقیل موبایل
LMI

سیستم ایمنی هوشمند LMI جرثقیل موبایل

کامپیوتر جرثقیل کاتو (kato-acs)
LMI

سیستم هوشمند مانیتورینگ جرثقیل تادانو (TADANO AML )

 

شامل :

• لودسل فشار هیدرولیک ( کنترل وزن بار )
• قطع کن سر دکل ( کنترل فاصله قلاب از سر دکل)
• مانیتور و کامپیوتر ( نمایش و پردازش پارامترهای عملیاتی دستگاه در حین کار)
• سیم جمع کن و سنسور طول/ زاویه سنج ( کنترل زاویه و طول دکل دستگاه )

 

آنچه بصورت لحظه ای در نمایشگر Tadano AML نمایش داده می شود :

• وزن واقعی و وزن مجاز بار
• طول دکل دستگاه
• زاویه دکل دستگاه
• زاویه Jib دستگاه
• شعاع گردش بار

 

سیستم ایمنی lmi جرثقیل موبایل
LMI

آنچه بصورت لحظه ای در نمایشگر LMI نمایش داده می شود :

• وزن واقعی و وزن مجاز بار وینچ اصلی
• گشتاور واقعی و گشتاور مجاز بار وینچ اصلی
• وزن واقعی و وزن مجاز بار وینچ کمکی
• گشتاور واقعی و گشتاور مجاز بار وینچ کمکی
• طول دکل دستگاه
• زاویه دکل دستگاه
• نوع منحنی باربرداری
• شعاع گردش بار
• سرعت باد

 

سیستم هوشمند مانیتورینگ جرثقیل کاتو ( KATO ACS )

شامل :

• سیم جمع کن
• لودسل فشار هیدرولیک ( کنترل وزن بار )
• قطع کن سر دکل ( کنترل فاصله قلاب از سر دکل)
• مانیتور و کامپیوتر ( نمایش و پردازش پارامترهای عملیاتی دستگاه در حین کار)
• سنسور طول/ زاویه سنج ( کنترل زاویه و طول دکل دستگاه )

 

آنچه بصورت لحظه ای در نمایشگر Kato ACS نمایش داده می شود :

• وزن واقعی و وزن مجاز بار
• طول دکل دستگاه
• زاویه دکل دستگاه
• زاویه Jib دستگاه
• شعاع گردش بار

 

tadano aml
LMI