محدود کننده های وزن
Overload Limiter System

در جرثقیل های سقفی و دروازه ای،یکی از عوامل ایمنی با اهمیت کنترل وزن مجاز بار است.محدود کننده های سری WTZ بصورت هوشمند با کمک لودسل ها،تنا‍ژ بار را کنترل کرده و در صورت گذر از محدوده مجاز باربرداری،چراغ چشمک زن و آژیر آنها فعال می گردد و فرمان قطع به مدار فرمان دستگاه ارسال می نمایند.همچنین میزان تناژ واقعی بار درصد نسبی به تناژ واقعی را در نمایشگر نمایش می دهد.

سیستم ایمنی محدود کننده وزن جرثقیل سقفی و دروازه ای Overload Limiter System
سیستم ایمنی محدود کننده وزن جرثقیل سقفی و دروازه ای Overload Limiter System

سیستم ایمنی محدود کننده وزن WTZ-A100

کاربری : جرثقیل تک قلاب

مدل ها

سیستم ایمنی محدود کننده وزن WTZ-A200

کاربری : جرثقیل با دو قلاب

سیستم ایمنی محدود کننده وزن WTZ-A300

کاربری : جرثقیل با ۲ تا ۸ قلاب

بالا