دانلودها

مکانیزم عملکرد لیمیت سوئیچ های تاورکرین

 

همانگونه که در شکل نشان داده شده است،ساختمان داخلی لیمیت سوئیچ تاورکرین از 4 عدد میکروسوئیچ تشکیل شده که دو عدد ار آنها برای محدود کردن حرکت یک سمت و دو عدد برای سمت دیگر است.

در اثر چرخش وینچ تاورکرین(قلاب یا شاریوت) و یا چرخش دنده گردون دستگاه،شافت لیمیت سوئیچ می چرخد ، مکانیزم متصل به شافت،بادامک ها را می چرخاند و در اثر برخورد این بادامک ها با شاسی میکروسوئیچ ها،مدار جریان وصل می شود آنگاه جریان از میکروسوئیچ عبور کرده و کنتاکتور فرمان موتور وینچ قلاب یا شاریوت یا گردون را فعال می کند و این کنتاکتور،فرمان قطع به موتور وینچ ارسال می کند و باعث توقف وینچ قلاب یا شاریوت یا مکانیزم گردون می گردد.

همانطور که در شکل مشخص است،حد هر سمت دارای دو بادامک است که در ابتدا بادامک بزرگتر درگیر می شود و دنده حرکت را از حالت سبک به سنگین تعییر می دهد سپس بادامک کوچکتر درگیر می شود و حرکت موتور وینچ را متوقف می کند.کاهش دنده وینچ به منظور جلوگیری از بروز آسیب به ترمزهای وینچ و افزایش ایمنی در راهبری طراحی شده است.

مکانیزم عملکرد لیمیت سوئیچ تاورکرین