دانلودها

لیمیت سوئیچ تاورکرین چگونه نصب می شود؟

 

در ساختمان داخلی لیمیت سوئیچ های دوار،یک شافت ورودی وجود دارد که با دو روش کوپل مستقیم یا کوپل واسطه از طریق چرخدنده به وینچ های شاریوت ، قلاب و گردون دستگاه متصل می شود.در اثر چرخش وینچ،شافت لیمیت سوئیچ نیز می چرخد و در اثر این چرخش،مکانیزم های میکروسوئیچ داخلی آن نیز می چرخد و حدود را قطع و وصل می نماید.

نصب لیمیت سوئیچ تاورکرین2
نصب لیمیت سوئیچ تاورکرین1