سوییچ انحراف نوار نقاله ( دریفت سوییچ ، میس الایمنت سوییچ ، Misalignment Switch )

از سوییچ حفاظتی دریفت سوییچ ( سوییچ انحراف نوار نقاله ) ( میس الایمنت سوییچ ، Misalignment Switch ) برای کنترل همراستایی نوار نقاله و جلوگیری از جابجایی عرضی و انحراف نوار نقاله در حین کار استفاده می شود.یک کلید میس الایمنت سوییچ در سمت راست و یک کلید میس الاینمنت سوئیچ سمت چپ نوار نقاله نصب شده و در صورت انحراف نوار از روی ساپورت خود به چپ یا راست با اهرم این کلید تماس پیدا کرده و با تحریک اهرم میس الاینمنت سوئیچ،کلید تحریک شده و نوار نقاله متوقف می گردد. این سوئیچ ها بسته به شرایط محیطی مورد استفاده در IP های مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.

ایسترو ماشین نامی مطمئن در تجهیزات ایمنی نوار نقاله ها و کانوایرهای انتقال مواد و مصالح

میکروسوییچ نوار نقاله کیپه پول روپ سوئیچ پول راپ سوئیچ پول رپ سوئیچ پول راپ سوییچ پول رپ سوییچ ایمنی نوار نقاله KPT1 HEN توقف اضطراری نوار نقاله سوئیچ قطع کن طنابی سوئیچ حفاظتی نوار نقاله سوئیج ایمنی نوار نقاله روپ سوئیچ سوئیچ قطع کن اضطراری سوئیچ نوار نقاله قیمت سوئیچ نوار نقاله فروش سوئیچ طنابی قیمت امرجنسی نوار نقاله سیستم ایمنی نوار نقاله HFKLT2 KPT1 HEN میکروسوییچ نوار نقاله پول روپ سوئیچ ایمنی نوار نقاله پول راپ سوییچ راپ سوییچ Pull Rope Switch فروش قیمت توقف اضطراری نوار نقاله سوئیچ قطع کن طنابی Kiepe KPT1 پول رپ سوییچ پول رپ سوئیچ میکروسوییچ نوار نقاله

انواع سوییچ های انحراف نوار نقاله (دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch ) ایسترو ماشین

سوییچ انحراف نوار نقاله - دریفت سوئیچ
Misalignment Switch

مدل : IS-MSP

دریفت سوییچ نوار نقاله -میس الایمنت سوئیچ
Misalignment Switch

مدل : IS-MSJ

دریفت سوییچ باکت الواتور
Belt Bucket Elevator Misalignment Switch

مدل : IS-HDS

دریفت سوییچ نوار نقاله -میس الایمنت سوییچ
Misalignment Switch

مدل : IS-MSk

بالا