سوییچ انحراف نوار نقاله ( دریفت سوییچ ، میس الایمنت سوییچ ، Misalignment Switch )

از سوییچ حفاظتی دریفت سوییچ ( سوییچ انحراف نوار نقاله ) ( میس الایمنت سوییچ ، Misalignment Switch ) برای کنترل همراستایی نوار نقاله و جلوگیری از جابجایی عرضی و انحراف نوار نقاله در حین کار استفاده می شود.یک کلید میس الایمنت سوییچ در سمت راست و یک کلید میس الاینمنت سوئیچ سمت چپ نوار نقاله نصب شده و در صورت انحراف نوار از روی ساپورت خود به چپ یا راست با اهرم این کلید تماس پیدا کرده و با تحریک اهرم میس الاینمنت سوئیچ،کلید تحریک شده و نوار نقاله متوقف می گردد. این سوئیچ ها بسته به شرایط محیطی مورد استفاده در IP های مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.

سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
ایستو isto

ایسترو ماشین مانا نامی مطمئن در تجهیزات ایمنی نوار نقاله ها و کانوایرهای انتقال مواد و مصالح

انواع سوییچ های انحراف نوار نقاله (دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch ) ایسترو ماشین

دریفت سوییچ ( میس الاینمنت سوییچ-Misalignment Switch )

دانلود کاتالوگ

سوییچ انحراف نوار نقاله – دریفت سوئیچ
Misalignment Switch

مدل : IS-MSP

سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch

دانلود کاتالوگ

دریفت سوییچ نوار نقاله -میس الایمنت سوئیچ
Misalignment Switch

مدل : IS-MSJ

میس الایمنت سوییچ باکت الواتور

دانلود کاتالوگ

دریفت سوییچ باکت الواتور
Belt Bucket Elevator Misalignment Switch

مدل : IS-HDS

سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch

دانلود کاتالوگ

دریفت سوییچ نوار نقاله -میس الایمنت سوییچ
Misalignment Switch

مدل : IS-MSk