میکروسوییچ نوار نقاله کیپه پول روپ سوئیچ پول راپ سوئیچ پول رپ سوئیچ پول راپ سوییچ پول رپ سوییچ ایمنی نوار نقاله KPT1 HEN توقف اضطراری نوار نقاله سوئیچ قطع کن طنابی سوئیچ حفاظتی نوار نقاله سوئیج ایمنی نوار نقاله روپ سوئیچ سوئیچ قطع کن اضطراری سوئیچ نوار نقاله قیمت سوئیچ نوار نقاله فروش سوئیچ طنابی قیمت امرجنسی نوار نقاله سیستم ایمنی نوار نقاله HFKLT2 KPT1 HEN میکروسوییچ نوار نقاله پول روپ سوئیچ ایمنی نوار نقاله پول راپ سوییچ راپ سوییچ Pull Rope Switch فروش قیمت توقف اضطراری نوار نقاله سوئیچ قطع کن طنابی Kiepe KPT1 پول رپ سوییچ پول رپ سوئیچ میکروسوییچ نوار نقاله

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله ایسترو ماشین
(Ripped Belt Sensor - Longitudinal belt tear detector )

سنسور و سوییچ حفاظتی Ripped Belt Sensor - Longitudinal belt tear detector از جمله تجهیزات ایمنی نوار نقاله ها است که برای تشخیص پارگی نوار نقاله استفاده می شود .سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله در کوتاه ترین زمان ممکن، پارگی و سوراخ شدگی نوار نقاله را تشخیص داده و مانع از بروز خرابی بیشتر و درنتیجه مانع از اسیب های بیشتر به خطوط انتقال مواد و مصالح گردد.

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله
Longitudinal belt tear detector

مدل : IS-BTD-I

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله
Ripped Belt Switch

مدل : IS-BTD-B

سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله
Longitudinal belt tear detector

مدل : IS-BTD-Z

بالا