تجهیزات ایمنی نوار نقاله ها و کانوایر های انتقال مصالح

اﻣﺮوزه نوار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰایی در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و انتقال مواد و مصالح دارﻧﺪ که در اﻏﻠﺐ صنایع از جمله کارخانجات سیمان،فراوری مس،فولاد،ذوب آهن،معادن سنگ آهن،مس،طلا،زغال سنگ و … میﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.نوار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺸﻤﺎر آﻣﺪه و ﺑﺨﺶ ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺳﺘﺨﺮاج ،ﻓﺮآوری ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ و…… می ﺑﺎﺷﻨﺪ. در این میان برای استفاده بهینه از این نقاله ها ( گاها به چندین کیلومتر می رسد ) و جلوگیری از بروز حوادث و خطرات،لازم است برخی سیستم ها و تجهیزات ایمنی حفاظتی و تجهیزات جانبی کنترلی و مانیتورینگ وضعیت بر روی نوار نقاله ها نصب گردد. با نصب سیستم های ایمنی مذکور بر روی انواع نقاله ها،راهبری این دستگاه ها بسیار ایمن شده و تمام پارامترهای عملیاتی و حیاتی توسط سنسورها و بدون نیاز به دخالت اپراتور بصورت اتوماتیک کنترل می گردد.

انواع تجهیزات و سیستم های ایمنی و حفاظتی نوار نقاله – كانوایر و خطوط انتقال مصالح

از انواع تجهیزات و سیستم های ایمنی نوار نقاله ها و خطوط انتقال مواد و مصالح می توان به سوییچ توقف اضطراری نوار نقاله ( پول راپ سوییچ ها ،سوییچ طنابی ، پول روپ سوئیچ ، pull rope switch – pull cord switch ) ، سوییچ کنترل انحراف نوار نقاله ( دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوییچ-Misalignment Switch ) برای جلوگیری از جابجایی عرضی و کنترل همراستایی نوار نقاله ، سوییچ های سنجش سرعت نوار نقاله ( Speed Switch ) ، سوییچ های کنترل جریان نوار نقاله ( Material Flow Detector ) ، سوییچ های کنترل پارگی نوار نقاله ( Ripped Belt Switch ) ، لیمیت سوئیچ ایمنی نوار نقاله ( Limit Switch ) اشاره کرد.

تجهیزات ایمنی نوار نقاله ها و کانوایرهای انتقال مصالح (پول راپ سوییچ-دریفت سوییچ-misalignment switch-Pull Rope Switch)
pull rope switch- پول راپ سوییچ-پول روپ سوییچ-دریفت سوییچ

تجهیزات ایمنی و حفاظتی نوار نقاله (كانوایر) خطوط انتقال مصالح قابل ارایه توسط ایسترو ماشین

انواع سوئیچ های ایمنی نوار نقاله شامل:
o پول راپ سوییچ ( pull rope switch، pull cord switch )
o دریفت سوییچ ( میس الاینمنت سوییچ-Misalignment Switch )
o سوییچ سنجش سرعت نوار نقاله ( Speed Switch )
o سوییچ کنترل جریان نوار نقاله ( Material Flow Detector )
o سوییچ پارگی نوار نقاله ( Ripped Belt Switch )
o لیمیت سوئیچ ایمنی نوار نقاله ( Limit Switch )
o دیافراگم سوئیچ ( Diaphragm switch )

تجهیزات ایمنی نوار نقاله
پول راپ سوییچ،پول روپ سوئیچ،سوئیچ طنابی
پول راپ سوییچ،پول روپ سوئیچ،سوئیچ طنابی
پول راپ سوییچ،پول روپ سوئیچ،سوئیچ طنابی IS-RPNJ-II
پول راپ سوییچ،پول روپ سوئیچ،سوئیچ طنابی IS-RPE-II
پول راپ سوییچ ( pull rope switch، پول روپ سوییچ )
پول راپ سوییچ ( pull rope switch، پول روپ سوییچ )
پول راپ سوییچ ( pull rope switch، پول روپ سوییچ )

پول راپ سوییچ
( pull rope switch، pull cord switch )

_
از پول روپ سوییچ ( سوئیچ طنابی ) برای توقف اضطراری نوار نقاله در حین کار و هنگام مشاهده هرگونه عیب و یا اشکال در خط انتقال مواد استفاده می شود.
دریفت سوییچ ( میس الاینمنت سوییچ-Misalignment Switch )
سوییچ انحراف نوار نقاله ، دریفت سوییچ ،میس الاینمنت سوئیچ ، Misalignment Switch
دریفت سوییچ ( میس الاینمنت سوییچ-Misalignment Switch )

سوییچ کنترل انحراف نوار نقاله – دریفت سوییچ
( میس الاینمنت سوییچ-Misalignment Switch )

_
از دریفت سوییچ ها (میس الایمنت سوییچ ، Off-Track Switch ) برای کنترل همراستایی نوار نقاله و جلوگیری از جابجایی عرضی و انحراف نوار نقاله در حین کار استفاده می شود
Speed Switch سوییچ های سنجش سرعت نوار نقاله
Speed Switch سوییچ های سنجش سرعت نوار نقاله
Speed Switch سوییچ های سنجش سرعت نوار نقاله

سوییچ سنجش سرعت نوار نقاله
( Speed Switch )

_

از این سنسور برای کنترل سرعت نوار نقاله استفاده می شود.هر گاه در حین کار،سرعت نوار نقاله کم یا متوقف شود رله آن عمل کرده و موجب توقف نقاله می شود.

كلید پارگی نوار(Ripped Belt Switch)
سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله IS-BTD-B (Ripped Belt Switch)
سنسور تشخیص پارگی نوار نقاله (Ripped Belt Switch)

سوییچ تشخیص پارگی نوار نقاله
( Ripped Belt Switch )

_
سوییچ اعلام پارگی نوار نقاله زیر نوار نصب می شود و در صورت کاهش ضخامت نوار نقاله یا اضافه بار، این کلید تحریک شده و حرکت نوار نقاله را قطع می کند.
Material Flow Detector برای كنترل اضافه بار
سوییچ کنترل جریان نوار نقاله ( Material Flow Detector )
Material Flow Detector برای كنترل اضافه بار

سوییچ کنترل جریان نوار نقاله
( Material Flow Detector ) )

_
از این سوییچ برای کنترل جریان نوار نقاله استفاده می شود.در صورت عدم وجود مواد بر روی نوار نقاله،رله آن عمل کرده و موجب اطلاع اپراتور  و قطع حرکت نوار می شود.
Limit Switch لیمیت سوییچ ایمنی نوار نقاله
Limit Switch لیمیت سوییچ ایمنی نوار نقاله
Limit Switch لیمیت سوییچ ایمنی نوار نقاله

لیمیت سوئیچ ایمنی نوار نقاله
( Limit Switch )

_

از لیمیت سوییچ برای کنترل موقعیت نوار نقاله ها و جرثقیل ها استفاده می شود تا از حوادث ناشی از فراتر رفتن از موقعیت از پیش تعیین شده جلوگیری شود.